https://ekspres-oskroba.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a.100gk-is-502.jpglink
https://ekspres-oskroba.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/duzeslajdy.1gk-is-502.jpglink
https://ekspres-oskroba.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/pomiar kopiagk-is-502.jpglink
«
»
Progress bar
A+ A A-

Wykłady i jazdy szkoleniowe

 • Kategoria: Wykłady
 • Odsłony: 8908

Wykłady

Liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin w zakresie kategorii A, A1, A2, B, B1 prawa jazdy,
 • 20 godzin jeżeli posiadają prawo jazdy odpowiednio kategorii A1 lub B1 godzina zajęć teoretycznych równa jest 45 minutom

Jazdy szkoleniowe

Liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:

 • 20 - przy kategorii A, A1,
 • 30 - przy kategorii B, B1

godzina zajęć praktycznych równa jest 60 minutom

Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym:

 • mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych,
 • powinny uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h o łącznym czasie nie krótszym niż:
 1. o 3 godziny, przy kategorii A1, A lub B1,
 2. o 4 godziny, przy kategorii B,
 • powinny być prowadzone łącznie na odcinku nie mniejszym niż 50 km w czasie jednych zajęć,

Czas realizacji zajęć praktycznych nie może być dłuższy niż:

 • 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:
 • 4 godzin nauki w zakresie kategorii A1 lub A prawa jazdy,
 • 8 godzin nauki w zakresie innych niż określone w poprzednim punkcie kategorii prawa jazdy,
 • 3 godziny dziennie - po określonych w punkcie powyżej godzinach nauki dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby.

 
Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy. Jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy. Do egzaminu można przystąpić następnego dnia po ukończeniu wymaganego wieku.


Prawo jazdy otrzymuje osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • odbyła szkolenie wymagane dla danej kategorii,
 • zdała egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.


Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi udokumentować przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Wymagania

Otrzymanie prawa jazdy

1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

 • 14 lat – dla kategorii AM
 • 16 lat – dla kategorii A1, B1 (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów)
 • 18 lat – dla kategorii A2, B
 • 24 lata - dla kategorii A

Zakaz wydania prawa jazdy

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • w stosunku do której orzeczony został – prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.

Ograniczenia w prawie jazdy

Prawo jazdy może zawierać ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

 

 

 

WYBIERZ KATEGORIETop

Copyright © 2010-2013 ekspres-oskroba.pl |